IRカレンダー

2019年

1月9日

第3四半期決算開示

1月15日

機関投資家対象 第3四半期決算説明会

4月10日

2019年2月期決算開示

4月17日

機関投資家対象 2019年2月期決算説明会

5月28日

定時株主総会

7月5日

第1四半期決算開示

7月8日

機関投資家対象 第1四半期決算説明会

7月18日

機関投資家対象 店舗見学会

10月上旬

第2四半期決算開示

10月中旬

機関投資家対象 第2四半期決算説明会

2018年

1月10日

第3四半期決算開示

1月16日

機関投資家対象 第3四半期決算説明会

4月11日

2018年2月期決算開示

4月17日

機関投資家対象 2018年2月期決算説明会

5月22日

定時株主総会

7月4日

第1四半期決算開示

7月9日

機関投資家対象 第1四半期決算説明会

7月18日

機関投資家対象 店舗見学会

10月3日

第2四半期決算開示

10月9日

機関投資家対象 第2四半期決算説明会

2017年

1月11日

第3四半期決算開示

1月17日

機関投資家対象 第3四半期決算説明会

4月12日

2017年2月期決算開示

4月18日

機関投資家対象 2017年2月期決算説明会

5月23日

定時株主総会

7月5日

第1四半期決算開示

7月12日

機関投資家対象 第1四半期決算説明会

7月19日

機関投資家対象 店舗見学会

10月4日

第2四半期決算開示

10月11日

機関投資家対象 第2四半期決算説明会

2016年

1月14日

第3四半期決算開示

1月21日

機関投資家対象 第3四半期決算説明会

4月14日

2016年2月期決算開示

4月21日

機関投資家対象 2016年2月期決算説明会

5月24日

定時株主総会

7月7日

第1四半期決算開示

7月13日

機関投資家対象 第1四半期決算説明会

7月27日

機関投資家対象 店舗見学会

10月5日

第2四半期決算開示

10月11日

機関投資家対象 第2四半期決算説明会

2015年

1月14日

第1四半期決算開示

1月21日

機関投資家対象 第1四半期決算説明会

2月18日

機関投資家対象 店舗見学会

4月14日

2015年2月期決算開示

4月21日

機関投資家対象 2015年2月期決算説明会

5月26日

定時株主総会

7月15日

第1四半期決算開示

7月21日

機関投資家対象 第1四半期決算説明会

10月15日

第2四半期決算開示

10月21日

機関投資家対象 第2四半期決算説明会

2014年

1月14日

第1四半期決算開示

1月21日

機関投資家対象 第1四半期決算説明会

2月19日

機関投資家対象 店舗見学会

4月14日

第2四半期決算開示

4月18日

機関投資家対象 第2四半期決算説明会

7月15日

第3四半期決算開示

7月22日

機関投資家対象 第3四半期決算説明会

10月15日

2014.8期決算 

10月23日

機関投資家対象 2014.8期決算説明会

11月26日

定時株主総会

2013年

1月11日

第1四半期決算開示

1月18日

機関投資家対象 第1四半期決算説明会

2月21日

機関投資家対象 店舗見学会

4月12日

第2四半期決算開示

4月19日

機関投資家対象 第2四半期決算説明会

7月12日

第3四半期決算開示

7月19日

機関投資家対象 第3四半期決算説明会

10月14日

2013.8期決算開示

10月22日

機関投資家対象 2013.8期決算説明会

11月26日

定時株主総会

2012年

1月13日

第1四半期決算開示

1月20日

機関投資家対象 第1四半期決算説明会

2月16日

機関投資家対象 店舗見学会

3月9・10日

東証 IRフェスタ 2012 出展

4月13日

第2四半期決算開示

4月20日

機関投資家対象 第2四半期決算説明会

7月13日

第3四半期決算開示

7月20日

臨時株主総会

7月20日

機関投資家対象 第3四半期決算説明会

10月15日

2012.8期決算開示

10月19日

機関投資家対象 2012.8期決算説明会

11月27日

定時株主総会

2011年

1月14日

第1四半期決算開示

1月21日

機関投資家向け 第1四半期決算説明会

3月11・12日

東証 IRフェスタ 2011 出展 <12日 12:45~13:30会社説明会>

4月14日

第2四半期決算開示

4月22日

機関投資家向け 第2四半期決算説明会

7月15日

第3四半期決算開示

7月22日

機関投資家向け 第3四半期決算説明会

10月14日

2011.8期決算開示

10月21日

機関投資家向け 2011.8期決算説明会

11月25日

定時株主総会